Rekrutacja do przedszkola

1201

Wniosek – przedszkole – oddział przedszkolny

Oświadczenie do wniosku

Zarządzenie Burmistrza Olesna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Olesno

w roku szkolnym 2021/2022
 

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych i już uczęszczających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, w terminie od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 19 lutego 2021 r. Niezłożenie deklaracji  w  wyznaczonym  terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2021 r.
  2. Rekrutacja  dotyczy  dzieci  nieuczęszczających   jeszcze  do  przedszkoli,  na  wolne  miejsca  w danym przedszkolu. Zapisanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do przedszkola, złożonego w terminie od dnia 01 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. (Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Olesna z dnia 19 stycznia 2021 r. ).
  3. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe: w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Olesno, niż liczba wolnych miejsc w danym publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – przyjęte Uchwałą Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno tj.:

– rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują w formie studiów dziennych – za które można uzyskać 10 punktów    (dotyczy obojga rodziców)

– przedszkole położone jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka – za które można uzyskać 5 punktów,

– do przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzony jest nabór, będzie uczęszczało rodzeństwo kandydata – za które można uzyskać 4 punkty,

– kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub objęty jest pomocą socjalną – za które można uzyskać 3 punkty.

Wzory druków można pobrać w przedszkolu lub na stronie internetowej www.borkiwielkie.pl w zakładce Przedszkole.