Wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie

1536

Realizując projekt grantowy „825 lat Borek Wielkich i co dalej…” w ramach projektu pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi zorganizowało warsztaty wyjazdowe do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W warsztatach wyjazdowych wzięło udział 90 osób: 65 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz 25 osób dorosłych, w tym nauczyciele, rodzice, babcie, dziadkowie, zainteresowani mieszkańcy wsi Borki Wielkie, Kucoby, Broniec.

Warsztaty w Muzeum w Radzionkowie obejmowały 2 tematy: „Historię chleba” oraz „Lekcje w dawnej klasie szkolnej”. W ramach tematu „Historia chleba” uczestnicy warsztatów obejrzeli film pt. „Chleb”, poznając historię chleba, jego pochodzenie i tradycje z nim związane. Zapoznali się z procesem produkcji pieczywa. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał kawałek ciasta, z którego samodzielnie wykonał plecionkę. Następnie poszczególne grupy zwiedzały Muzeum Chleba pod opieką przewodnika. Uczestnicy mogli podziwiać bogate zbiory muzealne dotyczące chleba i jego wypieku, jak również innych przedmiotów gospodarstwa domowego. Szacunek dla chleba oraz wspieranie dzieci głodnych podkreślano wielokrotnie podczas pobytu w Muzeum.

Drugi temat to „Lekcje w dawnej klasie szkolnej”. Uczestnicy zajęć usiedli wygodnie w starych, drewnianych ławkach i poznali zwyczaje panujące w szkole przed laty. Próbowali pisać rysikiem na tabliczkach kamiennych. Poznali historię komputerów z różnych epok. Zwiedzając bogatą wystawę mogli podziwiać stare podręczniki, elementarze, materiały piśmiennicze, przybory i stroje.
Warsztaty wyjazdowe to wspaniała, międzypokoleniowa lekcja historii.